Algemene voorwaarden

 1. Toepassing

1.1 Voor offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten, tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de onderhavige algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden van Houthandel Denis Luyten n.v. toepassing, hierna genoemd de voorwaarden.

1.2 De opdrachtgever en / of klant erkent voorafgaand aan de bestelling en / of contractsluiting, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de bestelling die werd geplaatst bij Houthandel Denis Luyten n.v. en deze te hebben aanvaard.

1.3 Door de klant en / of opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van welke aard ook, al dan niet vervat in de door de klant en / schriftelijk zijn aanvaard door Houthandel Denis Luyten n.v. Bij gebrek aan dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijke van de koper en / of opdrachtgever.

 1. Offertes / bestekken/ Bestelling

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en Houthandel Denis Luyten n.v. is slechts gebonden voor zover zij de bestelling van de klant en / of opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of door het opsturen van haar factuur. De klant en / of opdrachtgever kan na plaatsing van zijn bestelling, deze bestelling niet meer intrekken of wijzigen zonder schriftelijk akkoord van Houthandel Denis Luyten n.v. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. De klant en /of opdrachtgever wordt onweerlegbaar vermoed in te stemmen met de inhoud van de verkoopsbevestiging van Houthandel Denis Luyten n.v.

2.2 Bij intrekking van een bestelling, bij éénzijdige verbreking van de overeenkomst of wanneer de overeenkomst lastens de klant wordt verbroken, dient deze klant welke handelaar/ondernemer is een schadevergoeding te betalen  van 10%  van de bestelling of de overeenkomst. Indien de klant een particulier is en de overeenkomst wordt door één van de partijen verbroken of de bestelling wordt geannuleerd door een van de partijen, dan heeft de andere partij rechte op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de bestelling of de overeenkomst. Deze schadevergoeding van 10% zal vermeerderd worden met alle reeds gemaakte kosten, van rechtswege en zonder in gebreke stelling, onverminderd het recht om desgevallend een hogere schade te vorderen.

 1. Levering

De bij benadering gegeven leveringstermijnen worden ten titel van inlichting vermeld en zijn geenszins bindend. De eventuele overschrijding van de bij benadering gegeven niet bindende leveringstermijnen geven de klant en / of opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding en /of annulering van zijn bestelling, noch laat dit de klant en / of opdrachtgever toe om zich op enig opschortingrecht te beroepen met betrekking tot de nakoming van zijn (betaling – ) verplichtingen. Daarnaast aanvaarden de kopers door ondertekening van huidige offerte/ bestelbon dat de bijgevoegde tekeningen louter indicatief zijn en niet als architectuurplannen kunnen aangewend worden. Voor de uitvoering dienen zij een beroep te doen op een door hen aangestelde architect en/of aannemer.

 1. Overdracht van eigendom en risico

De eigendomsoverdracht van de producten is geschorst tot de volledige betaling van de overeenstemmende factuur. Bij betaling per cheque of wissel, gebeurt de betaling slechts op datum van de effectieve inning van de verschuldigde sommen. De producten kunnen door HOUTHANDEL DENNIS LUYTEN NV ten allen tijde (ook in geval van samenloop: faillissement, beslag of elke andere insolventieprocedure) worden opgehaald als de betaling ervan uitblijft. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren. Niettegenstaande het voorgaande, wordt op het ogenblik van de levering zelf, het toezicht op de producten en de erbij horende risico’s overgedragen op de klant. Onverminderd alle voorgaande bepalingen gaan alle risico’s van welke aard ook over op de klant en / of opdrachtgever vanaf het moment dat de producten de gebouwen van Houthandel Denis Luyten n.v. verlaten hebben. Ingeval van dreigend faillissement van de klant en /of opdrachtgever alsook bij inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het product, moet de klant en / of opdrachtgever Houthandel Denis Luyten n.v. schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

 1. Facturen –Betalingen

5.1. De facturen zullen worden opgesteld aan de prijzen en de verkoop – en leveringsvoorwaarden van kracht op datum van de facturatie.

5.2 Behoudens andersluidend beding expliciet overeengekomen tussen partijen zullen de facturen steeds betaalbaar zijn uiterlijk 7 dagen volgend op datum van facturatie. De facturen verwijzen naar de algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden en zijn terug te vinden op de achterkant van de factuur, bestelbon, offerte of op de website www.houtluyten.be. Door ondertekening van de bestelbon, offerte, overeenkomst aanvaard  U  de algemene verkoopsvoorwaarden zelfs indien deze niet worden vermeld op de factuur. Alle betalingen geschieden uitsluitend op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van Houthandel Denis Luyten n.v. Een andere wijze van betaling in het verleden brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien.

5.3 Bij niet – betaling van de factuur binnen de aangeduide termijn, is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd van 10 % per jaar , waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geld. Bovendien is door de klant en / of opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het opeisbare bedrag. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag zullen alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en onderworpen zijn aan de in dit artikel geldende verwijlintrest en schadevergoeding. De klant en / of opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten ingeval van klacht of beroep op de waarborg. Het niet-naleven van voormelde betalingsvoorwaarden geeft HOTHANDEL DENNIS LUYTEN NV het recht het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de klant. Alsdan heeft HOTHANDEL DENNIS LUYTEN NV tevens het recht te laten overgaan tot het wegvoeren van de materialen en machines en kranen dewelke zich op de werf bevinden of te laten overgaan tot het afbreken van de geleverde werken

 1. Aanvaarding en protest

Elke klant en / of opdrachtgever dient bij levering steeds de producten te inspecteren. Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende producten, niet-conforme levering en schade dienen onmiddellijk bij levering gemeld te worden aan de transporteur die hiervan melding maakt op de leveringsbon. Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende producten , niet conforme levering en schade dienen steeds binnen drie werkdagen nadat het zichtbare gebrek, ontbrekend product of niet conforme levering werd vastgesteld, gemeld te worden en dit bij aangetekend schrijven. Alle klachten voor verborgen gebreken dienen onmiddellijk bij aangetekende brief worden overgemaakt en dit uiterlijk binnen 8 kalenderdagen nadat de klant / en of opdrachtgever het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Bij gebreke aan tijdig protest bij aangetekende brief zoals hierboven vermeld, zal Houthandel Denis Luyten n.v. de geleverde producten als aanvaard door de klant / en of opdrachtgever beschouwen en zal elke mogelijke aansprakelijkheid voor Houthandel Denis Luyten n.v. terzake vervallen, zowel voor zichtbare als niet – zichtbare gebreken, ontbrekende producten , niet conforme levering als enige andere schade.

 1. Ontbinding van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling

Houthandel Denis Luyten n.v. behoudt zich het recht voor elke overeenkomst ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst in geval van een ernstige contractuele wanprestatie. Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal de koopovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een schriftelijke kennisgeving aan de klant en / of opdrachtgever en zal Houthandel Denis Luyten n.v. gerechtigd zijn de geleverde producten op te halen of terug te vorderen. De voorschotten blijven Houthandel Denis Luyten n.v. verworven ten titel van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

 1. Netting

Partijen verklaren zich eveneens akkoord met het principe van netting (schuldvergelijking en compensatie) voorzien in de art. 14 en 15 van de Wet Financiële zekerheden onder hoofdstuk VIII en IX in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop.

 1. Aansprakelijkheid

Houthandel Denis Luyten n.v. is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden tegenover de klant en / of opdrachtgever of derden voor rechtstreekse schade dan wel onrechtstreekse schade.

 1. Elektronisch bewijs

Elke bestelling per e-mail, zal tussen partijen dezelfde juridische waarde hebben als een traditioneel geschrift. Elk e – mail adres en naam van de gebruiker dient als voldoende te worden beschouwd om de oorsprong en de authenticiteit van elke transactie te controleren.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle betwistingen en betalingsvorderingen tussen HOUTHANDEL DENNIS LUYTEN NV en de klant (o.a. mbt de overeenkomst, de facturen ed…) worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen zijn in graad van eerste aanleg uitsluitend bevoegd, naar gelang het geval: het Vredegerecht van het gerech­telijk kanton Herentals,- of de Rechtbank (van Eerste Aanleg of Koophandel) te Antwerpen, afdeling Turnhout aan dewelke partijen hierbij dan ook uitdrukkelijk de territoriale bevoegdheid opdragen.

 1. Interpretatie

Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze algemene voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar mocht zijn, of om welke reden dan ook niet – afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.